Düğün Pilavı|Toplu Organizasyonu

Düğün Pilavı|Toplu Organizasyonu

Düğün Pilavı|Toplu Organizasyonu

Düğün pilav? düğünlerin en çok tercih edilen yiyecekleri aras?nda yer almaktad?r. Bundan yaklaşik olarak 40 ya da 50 y?l öncesinde köylerde gerçekleştirilen dü?ünler çok daha fazlayd?. Düğünlerin yapilacak mekanlarda kazanlar dolusu yemekler haz?rlan?rd?. Oldukça meşakatli ve zor bir süreç olan yemek yap?m? e?er bu hususta hiç bilgi sahibi olmayan kişilere teslim edilir ise s?k?nt?lar baş gösterecektir. Düşünün 100 adetten fazla davetlinin kat?laca?? dü?ünde yemeklerin yap?lmas? profesyonellik istemektedir. Pilav konusundaki tecrübelerimize dayanarak ifade etmek isteriz ki dü?ünlerinizde da??t?m?n? gerçekleştirece?iniz pilavlar için alaca??n?z hizmetin boşuna olmad???n? sizlere ispatlayaca??z.

 

Dü?ün pilav? için gerekli malzemeyi temin etmeniz halinde sizlere ve konutlar?n?za lay?k bir pilav? k?sa bir süre daha kullanabilece?inizi hat?rlatmak isteriz. Pilav tam demini almadan aç?ld???nda lapa olmaya yüz tutacakt?r. Bu sebeple sizere dü?ünlerde yiyecek  hususunda hizmet sunmaktay?z. Verece?imiz hizmet ile ilgili hizmet bedellerini ö?renmek, kaliteli bir ikramda bulunmak için firmam?z ile iletişim kurman?z? tavsiye etmekteyiz. Birbirinden deneyimli ustalar?m?z sizler için en güzelini yapmak üzere haz?r beklemektedirler. Ustalar?m?z sayesinde hizmet verdi?imiz her bir alanda ünümüz h?zla yay?lmaya başlam?şt?r. Bizlerden hizmet al?p, yak?n çevresine firmam?z? tavsiye eden kişiler sayesinde müşteri portföyümüz her geçen gün bir miktar daha artmaktad?r.

 

Düğün pilav? yapt?raca??n?z dönem e?er yaz aylar?na rastl?yor ise firmam?za dü?ün tarihiniz esnas?nda müsait olup olmad???n? sorman?z gerekmektedir. Aksi taktirde uygun olmamam?z sizlere karş? mahcubiyet oluşturmam?za sebep olacakt?r. Sonuç itibari ile farkl? hayallerle kurdu?unuz dü?ününüzde herşeyin eksiksiz olmas?n? istemek en do?al hakk?n?zd?r. K?ş aylar? yaz aylar?na göre dü?ünler hususunda daha sakin geçmektedir. Ancak her ne kadar sakin geçerse geçsin yine de firmam?zdan hizmet almak istedi?iniz tarih konusunda mutab?k kalmam?z do?ru olacakt?r. Dü?ün günü gelip çatt??? vakit randevusuz hizmet almak isteyenler yo?unlu?a ba?l? olarak aç?kta kalabilir. Bunun için ön rezervasyon gerçekleştirmek en do?ru işlem olmaktad?r. Mutlu